Actinidia 猕猴桃属
Actinidia Lindl. [Actinidiaceae]
30 Indomal., E As.